Logare membri
Login

STATUT REPUBLICAT

Uniunea Na┼úional─â a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România

 

 

Statut (r3)

 

din 29/09/2007

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1007 din 15/12/2016

 

Statutul privind organizarea ┼či exercitarea profesiei de practician în insolven┼ú─â din 29.09.2007

 

 

   
CAPITOLUL I
  Dispozi┼úii generale, obiective ┼či atribu┼úii

 

   Art. 1. - Uniunea Na┼úional─â a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România (UNPIR), denumit─â în continuare Uniune, este persoan─â juridic─â de utilitate public─â, autonom─â ┼či f─âr─â scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolven┼ú─â, în condi┼úiile stabilite de Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activit─â┼úii practicienilor în insolven┼ú─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumit─â în continuare O.U.G.

   Art. 2. - (1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie ┼či func┼úional─â ┼či competen┼ú─â de autoreglementare, control ┼či supraveghere în conformitate cu art. 48 din O.U.G.

   (2) Uniunea î┼či asigur─â resursele financiare din venituri proprii, dona┼úii ┼či sponsoriz─âri din partea persoanelor fizice ┼či juridice din ┼úar─â ┼či din str─âin─âtate, alte venituri conform prevederilor legale.

   Art. 3. - Uniunea î┼či exercit─â autoritatea pe întregul teritoriu al României ┼či poate constitui filiale cu personalitate juridic─â în municipiul Bucure┼čti ┼či în re┼čedin┼úele de jude┼ú, în baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.

   Art. 4. - Structura aparatului propriu ┼či bugetul de venituri ┼či cheltuieli se stabilesc în raport cu nevoile Uniunii ┼či în limita posibilit─â┼úilor financiare, de c─âtre Consiliul na┼úional de conducere, denumit în continuare CNC.

   Art. 5. - (1) Uniunea are sigl─â proprie, aprobat─â de Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune ┼či de filialele sale.

   (2) Sediul central al Uniunii este în municipiul Bucure┼čti, adresa fiind stabilit─â de Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii.

   (3) Denumirea Uniunea Na┼úional─â a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România, cu specificarea sediului central, sau, dup─â caz, denumirea filialei jude┼úene ori a municipiului Bucure┼čti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.

   Art. 6. - (1) Obiectivele ┼či atribu┼úiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 ┼či 50 din O.U.G.

   (2) În exercitarea dreptului de autoreglementare, prev─âzut la art. 48 din O.U.G., statutul, regulamentele, codul de etic─â al profesiei ┼či procedura disciplinar─â se adopt─â prin hot─ârâri ale Congresului Uniunii, iar instruc┼úiunile ┼či normele interne, prin decizii ale Consiliului na┼úional de conducere ┼či ale Adun─ârii reprezentan┼úilor permanen┼úi ai UNPIR.

 

   
CAPITOLUL II
  Membrii Uniunii. Drepturile ┼či obliga┼úiile acestora

 

   Art. 7. - Pot fi membri ai Uniunii, având totodat─â calitatea de practician în insolven┼ú─â, persoanele fizice române sau str─âine, în condi┼úiile O.U.G. ┼či ale prezentului statut.

   Art. 8. - (1) Profesia de practician în insolven┼ú─â poate fi exercitat─â în urm─âtoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:

   a) cabinete individuale, denumite în continuare CI;

   b) cabinete asociate, denumite în continuare CA;

   c) societate civil─â profesional─â cu r─âspundere limitat─â, denumit─â în continuare SPRL;

   d) întreprindere profesional─â unipersonal─â cu r─âspundere limitat─â, denumit─â în continuare IPURL.

   (2) Practicianul în insolven┼ú─â nu î┼či poate organiza ┼či desf─â┼čura activitatea concomitent în mai multe forme de organizare ┼či nu poate avea calitatea de asociat decât într-o societate civil─â profesional─â, cu excep┼úia constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

   (3) Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de practician în insolven┼ú─â, inclusiv acordarea de consultan┼ú─â privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolven┼úei ┼či de insolven┼ú─â.

   Art. 9. - (1) Forma de exercitare a profesiei de practician în insolven┼ú─â poate fi schimbat─â oricând cu oricare dintre formele men┼úionate la art. 8 alin. (1), cu în┼čtiin┼úarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectiv─â, în condi┼úiile art. 22 din O.U.G.

   (2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru opera┼úiunile legate de înregistr─ârile în Tabloul practicienilor în insolven┼ú─â din Uniunea Na┼úional─â a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) ┼či cele în Registrul formelor de organizare se va percepe o tax─â al c─ârei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.

   Art. 10. - (1) Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse în urm─âtoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi ┼či persoane incompatibile, în condi┼úiile art. 23, art. 30 alin. (2) ┼či art. 33 din O.U.G.

   (2) Persoanele juridice române pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare ┼či înscrise în Tabloul UNPIR dac─â îndeplinesc condi┼úiile stabilite la art. 7-21 din O.U.G.

   (3) Persoanele fizice str─âine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în condi┼úiile art. 24 din O.U.G.

   (4) Persoanele juridice str─âine pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare ┼či înscrise în Tabloul UNPIR în condi┼úiile art. 24 din O.U.G.

   Art. 11. - Practicienii în insolven┼ú─â fac parte din organele care aplic─â procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven┼úei ┼či de insolven┼ú─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, nu sunt reprezentan┼úi legali ai debitoarei, ace┼čtia îndeplinind strict atribu┼úiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006 ┼či Legea nr. 85/2014, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. R─âspunderea, obliga┼úiile ┼či drepturile practicienilor în insolven┼ú─â sunt limitate la atribu┼úiile stabilite de aceste acte normative.

   Art. 12. - Practicienii în insolven┼ú─â compatibili au urm─âtoarele drepturi:

   a) s─â desf─â┼čoare activitatea de practician în insolven┼ú─â pe întregul teritoriu al României, dup─â dobândirea calit─â┼úii de practician definitiv ┼či atât timp cât nu se g─âsesc în vreuna din situa┼úiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prev─âzute în O.U.G.;

   b) s─â participe la lucr─ârile adun─ârilor generale ale filialei din care fac parte, precum ┼či la lucr─ârile Congresului Uniunii la care sunt delega┼úi;

   c) s─â aleag─â ┼či s─â fie ale┼či într-o func┼úie de conducere central─â sau local─â, precum ┼či în alte func┼úii sau comisii lucrative, cum ar fi instan┼úele de disciplin─â ┼či comisiile de cenzori, dac─â nu se g─âsesc în situa┼úii de incompatibilitate;

   d) s─â voteze în Congresul Uniunii ┼či în adun─ârile generale ale filialelor, fiecare membru având dreptul la un singur vot;

   e) s─â participe la activit─â┼úile ┼či la manifest─ârile Uniunii ┼či ale filialelor sale;

   f) s─â colaboreze la elaborarea publica┼úiilor Uniunii;

   g) s─â utilizeze mijloacele de informare ┼či de documentare ale Uniunii ┼či ale filialelor sale;

   h) s─â fie recomanda┼úi pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultan┼ú─â ┼či instruire profesional─â;

   i) s─â primeasc─â periodicul Uniunii;

   j) s─â foloseasc─â în documentele oficiale ┼či personale men┼úiunea de membru al Uniunii;

   k) s─â primeasc─â onorarii conform art. 38 din O.U.G., ┼úinându-se cont de gradul de complexitate al activit─â┼úii.

   Art. 13. - (1) Membrii Uniunii afla┼úi în situa┼úia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desf─â┼čura activitatea de practician în insolven┼ú─â pe întregul teritoriu al României ┼či dreptul de a fi ale┼či într-o func┼úie de conducere central─â sau local─â, precum ┼či în alte func┼úii sau comisii lucrative, cum ar fi instan┼úele de disciplin─â ┼či comisiile de cenzori, pe perioada incompatibilit─â┼úii. La survenirea st─ârii de incompatibilitate, membrii Uniunii î┼či pierd func┼úia de┼úinut─â în cadrul organismelor interne ale profesiei.

   (2) Membrii Uniunii care solicit─â trecerea din sec┼úiunea persoanelor incompatibile în cea a persoanelor compatibile trebuie s─â fac─â dovada calit─â┼úii de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitima┼úia vizat─â la zi a corpului profesional, precum ┼či dovada calit─â┼úii de asociat într-o societate profesional─â ori într-un cabinet individual sau dovada de angajare în cadrul profesiei prin carte de munc─â ori contract.

   (3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calit─â┼úile prev─âzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. ┼či nu sunt func┼úionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolven┼ú─â numai dac─â lucreaz─â în interiorul profesiei lor.

   (4) În cazul în care intervine încetarea st─ârii de incompatibilitate, prev─âzut─â la alin. (1), cererea de trecere în alt─â sec┼úiune a Tabloului UNPIR va fi aprobat─â de Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse.

   (5) Suspendarea la cerere, în condi┼úiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea membrului, persoana fizic─â, în sec┼úiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprob─ârii Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii.

   (6) Durata suspend─ârii este de cel pu┼úin un an de la data aprob─ârii cererii. Persoanele suspendate la cerere au acelea┼či drepturi ┼či obliga┼úii ca cele înscrise în sec┼úiunea membrilor incompatibili. Prin excep┼úie, în cazuri temeinic motivate, durata suspend─ârii poate fi mai scurt─â de 1 an, iar practicianul în insolven┼ú─â poate solicita reactivarea, la cerere, atunci când acesta face dovada c─â motivele suspend─ârii au încetat.

   (7) Reînscrierea în sec┼úiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor înregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii.

   (8) Pe perioada incompatibilit─â┼úii practicienii în insolven┼ú─â definitivi pierd calitatea de îndrum─âtor de stagiu.

   (9) Cu excep┼úia situa┼úiei cesion─ârii integrale a p─âr┼úilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. În termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la sec┼úiunea membrilor incompatibili, practicianul în insolven┼ú─â are obliga┼úia s─â informeze instan┼úele de judecat─â, precum ┼či debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL în care acesta î┼či desf─â┼čura activitatea.

   (10) În situa┼úia constat─ârii st─ârii de nedemnitate în conformitate cu art. 25 din O.U.G., odat─â cu pierderea calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â, persoana în cauz─â pierde ┼či func┼úia în care a fost aleas─â la nivel central sau local.

   Art. 14. - (1) Asociatul unic din întreprinderea profesional─â unipersonal─â cu r─âspundere limitat─â, precum ┼či asociatul coordonator al societ─â┼úii profesionale cu r─âspundere limitat─â pot fi angaja┼úi în societ─â┼úile pe care le coordoneaz─â.

   (2) Asocia┼úii care nu au calitatea de asocia┼úi coordonatori pot fi angaja┼úi cu contract de munc─â în propria societate.

   (3) Asociatul coordonator al societ─â┼úii profesionale cu r─âspundere limitat─â nu poate de┼úine simultan calitatea de asociat în societatea pe care o coordoneaz─â ┼či calitatea de angajat sau colaborator în filialele societ─â┼úii-mam─â.

   Art. 15. - (1) Colaboratorul, ca persoan─â fizic─â, care opteaz─â pentru aceast─â form─â de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultan─â cu mai multe societ─â┼úi profesionale sau cabinete.

   (2) Membrii Uniunii înscri┼či în subsec┼úiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angaja┼úi sau colaboratori la o singur─â societate profesional─â ori cabinet de insolven┼ú─â.

   Art. 16. - (1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolven┼ú─â prin care un practician consacr─â activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician în insolven┼ú─â.

   (2) Contractul de colaborare se încheie în form─â scris─â între practicianul colaborator ┼či forma de organizare, reprezentat─â prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu ┼či clauze de formare profesional─â ini┼úial─â, dac─â practicianul colaborator este stagiar. Orice clauz─â contrar─â legii sau prezentului statut este socotit─â nescris─â.

   Art. 17. - Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, f─âr─â a avea dreptul la clientel─â personal─â în afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaz─â.

   Art. 18. - Practicianul colaborator va fi remunerat în baza conven┼úiei prin retrocedare de onorarii.

   Art. 19. - (1) În lipsa unor dispozi┼úii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denun┼úat de oricare dintre p─âr┼úi, prin în┼čtiin┼úarea celeilalte/celorlalte p─âr┼úi cu cel pu┼úin 3 luni înainte. În cazul în care contractul este încheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozi┼úiile din prezentul statut privind formarea profesional─â ini┼úial─â.

   (2) Desocotirea între p─âr┼úi în cazul denun┼ú─ârii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.

   Art. 20. - (1) Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolven┼ú─â prin care un practician consacr─â activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei c─âreia îi este subordonat în leg─âtur─â cu determinarea condi┼úiilor concrete de munc─â.

   (2) Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, f─âr─â a avea drept la clientel─â proprie.

   (3) Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în form─â scris─â între practicianul salarizat ┼či forma de organizare, reprezentat─â prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu ┼či clauze de formare profesional─â ini┼úial─â, dac─â practicianul salarizat este stagiar. Orice clauz─â contrar─â legii sau prezentului statut este socotit─â nescris─â.

   (4) Salarizarea se efectueaz─â conform celor stabilite prin contract.

   Art. 21. - Membrii Uniunii au urm─âtoarele obliga┼úii:

   a) s─â respecte actele normative care reglementeaz─â activitatea de practician în insolven┼ú─â, precum ┼či hot─ârârile ┼či deciziile Uniunii;

   b) s─â participe la realizarea obiectivelor Uniunii;

   c) s─â pl─âteasc─â cotiza┼úia fix─â anual─â, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, pân─â la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplat─â aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

   d) s─â pl─âteasc─â contribu┼úia pe tran┼če de venituri, calculat─â conform art. 109 alin. (3) lit. g), pân─â la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplat─â aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

   e) s─â se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolven┼ú─â, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. ┼či cel pu┼úin în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;

   f) s─â comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul men┼úionat raportându-se la data ┼čedin┼úei la care numirea a fost efectuat─â de un judec─âtor-sindic sau la data depunerii semn─âturii în registrul comer┼úului, dup─â caz;

   g) s─â nu desf─â┼čoare activit─â┼úi politice în cadrul sau cu ocazia manifest─ârilor organizate de Uniune;

   h) s─â completeze formularele statistice ┼či s─â le transmit─â filialei Uniunii, astfel:

   1. pân─â la data de 30 ianuarie a fiec─ârui an - pentru situa┼úia numirilor ca administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;

   2. pân─â la data de 15 martie a fiec─ârui an - pentru declara┼úia veniturilor realizate în anul anterior ┼či stabilirea contribu┼úiei anuale aferente;

   i) s─â comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimb─ârile intervenite în leg─âtur─â cu situa┼úiile de incompatibilitate, precum ┼či cele de natur─â s─â aduc─â modific─âri ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

   j) s─â furnizeze datele necesare verific─ârii prin sondaj efectuate de c─âtre delegatul conducerii filialei, în leg─âtur─â cu îndeplinirea obliga┼úiilor profesionale;

   k) s─â furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verific─ârii situa┼úiei vir─ârii c─âtre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolven┼ú─â;

   l) s─â furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, altele decât cele prev─âzute la lit. h).

 

   
CAPITOLUL III
  Organizarea ┼či conducerea Uniunii

 

   Art. 22. - Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi, pre┼čedintele Uniunii ┼či Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii.

 

   
SECŢIUNEA 1
  Congresul Uniunii

 

   Art. 23. - (1) Congresul Uniunii se constituie din:

   a) membrii Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii;

   b) to┼úi membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii ┼či ai instan┼úelor locale de disciplin─â, membrii Instan┼úei superioare de disciplin─â ┼či ai Comisiei centrale de cenzori;

   c) delega┼úii, practicienii în insolven┼ú─â, desemna┼úi de filialele UNPIR.

   (2) În stabilirea num─ârului de delega┼úi ai fiec─ârei filiale se ia în considerare num─ârul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere ┼či ai instan┼úei de disciplin─â, iar pentru num─ârul astfel rezultat se desemneaz─â câte un delegat la fiecare 20 de membri.

   (3) Fiecare filial─â a UNPIR va putea desemna, în cadrul Adun─ârii generale, un reprezentant ce va putea candida pentru o func┼úie de conducere în cadrul Uniunii. Excep┼úie fac filialele cu peste 100 de membri care vor putea nominaliza 2 persoane pentru func┼úiile de conducere, iar filiala UNPIR Bucure┼čti 5 persoane.

   (4) Consiliul na┼úional de conducere poate desemna candida┼úi pentru func┼úiile de conducere, pentru Instan┼úa superioar─â de disciplin─â ┼či pentru Comisia central─â de cenzori.

   (5) Toate persoanele desemnate de adun─ârile generale sau de CNC vor depune la Secretariatul general UNPIR un curriculum vitae care s─â eviden┼úieze activitatea de practician în insolven┼ú─â ┼či în special eventualele activit─â┼úi în cadrul Uniunii, cel târziu cu 10 zile înainte de data congresului.

   Art. 24. - Congresul Uniunii se reune┼čte cel pu┼úin o dat─â pe an sau ori de câte ori se consider─â necesar.

   Art. 25. - (1) Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoac─â de:

   a) Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii;

   b) 25% din num─ârul membrilor compatibili ai Uniunii.

   (2) Convocarea Congresului Uniunii se anun┼ú─â cel pu┼úin într-un cotidian na┼úional de larg─â circula┼úie, cu minimum 30 de zile înainte de data programat─â. Secretariatul general al Uniunii va transmite anun┼úul ┼či direct consiliilor de conducere ale filialelor, pentru afi┼čare la sediul acestora.

   Art. 26. - (1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezen┼úa majorit─â┼úii membrilor prev─âzu┼úi la art. 23, prezen┼úi fizic sau mandata┼úi, un delegat la congres putând fi mandatat de maximum trei delega┼úi desemna┼úi de Adunarea general─â a aceleia┼či filiale, iar hot─ârârile sunt valabil adoptate cu votul majorit─â┼úii simple.

   (2) Dac─â la prima convocare nu se întrune┼čte num─ârul necesar de membri, congresul se va desf─â┼čura la data ┼či ora stabilite prin anun┼úul pentru a doua convocare, hot─ârârile urmând a fi luate de majoritatea simpl─â a membrilor prezen┼úi.

   Art. 27. - Congresul Uniunii adopt─â hot─ârâri. Hot─ârârile vor fi numerotate în ordinea adopt─ârii lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoac─â mai multe congrese, hot─ârârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv. Hot─ârârile vor fi semnate de secretarul general ┼či de pre┼čedintele Uniunii.

   Art. 28. - Pe lâng─â atribu┼úiile prev─âzute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are ┼či urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) stabile┼čte, în func┼úie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor poli┼úelor de asigurare profesional─â (limitele minime ale valorilor poli┼úelor de asigurare profesional─â sunt prev─âzute în anexa nr. 5);

   b) stabile┼čte cuantumul cotiza┼úiei anuale, contribu┼úia pe tran┼če de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie ┼či la cel pentru dobândirea calit─â┼úii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR ┼či în Registrul formelor de organizare, precum ┼či taxele percepute pentru opera┼úiuni legate de Registrul formelor de organizare;

   c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candida┼úii desemna┼úi de adun─ârile generale ale filialelor ┼či de CNC;

   d) poate suspenda hot─ârâri ale adun─ârilor generale ale filialelor dac─â acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activit─â┼úii practicienilor în insolven┼ú─â sau se constat─â nereguli în ceea ce prive┼čte organizarea activit─â┼úii filialei.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi

 

   Art. 29. - Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi are urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) examineaz─â ┼či aprob─â execu┼úia bugetului pe anul anterior ┼či proiectul privind bugetul de venituri ┼či cheltuieli pe anul urm─âtor, precum ┼či situa┼úiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia central─â de cenzori, sub condi┼úia ratific─ârii de proximul congres al Uniunii;

   b) aprob─â nivelul taxelor, cotiza┼úiilor, precum ┼či plafoanele minime de asigurare profesional─â, sub condi┼úia ratific─ârii de proximul congres al Uniunii;

   c) aprob─â, modific─â ┼či completeaz─â tarifele ┼či standardele de cost pentru cheltuielile de procedur─â ce se pl─âtesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven┼úei ┼či de insolven┼ú─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

   d) coordoneaz─â activitatea Institutului Na┼úional pentru Preg─âtirea Practicienilor în Insolven┼ú─â ┼či a Consiliului de conducere al acestuia.

   e) aprob─â nivelul indemniza┼úiilor membrilor Instan┼úei superioare de disciplin─â a UNPIR ┼či ai Comisiei centrale de cenzori.

   Art. 30. - (1) Congresul Uniunii poate delega ┼či alte atribu┼úii ale sale Adun─ârii reprezentan┼úilor permanen┼úi.

   (2) Delegarea de atribu┼úii se stabile┼čte prin hot─ârâri ale Congresului.

   (3) Întrunirile adun─ârilor reprezentan┼úilor permanen┼úi ┼či ordinea de zi a acestora se stabilesc de c─âtre pre┼čedintele Uniunii.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Pre┼čedintele Uniunii

 

   Art. 31. - (1) Pre┼čedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Pre┼čedintele Uniunii este ┼či pre┼čedintele Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii.

   (2) În cazul în care pre┼čedintele nu î┼či mai poate îndeplini atribu┼úiile, mandatul este preluat de prim-vicepre┼čedinte.

   Art. 32. - Pre┼čedintele Uniunii reprezint─â Uniunea în fa┼úa autorit─â┼úilor publice, precum ┼či în raporturile cu persoanele fizice ┼či juridice din ┼úar─â ┼či din str─âin─âtate. Acesta poate delega atribu┼úiile de reprezentare, pe timp limitat, de regul─â prim-vicepre┼čedintelui sau unuia dintre vicepre┼čedin┼úi.

   Art. 33. - Pre┼čedintele Uniunii angajeaz─â personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice ┼či în limitele de salarizare aprobate de Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii.

 

   
SECŢIUNEA a 4-a
  Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii

 

   Art. 34. - (1) Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari, dintre care un pre┼čedinte, un prim-vicepre┼čedinte, 2 vicepre┼čedin┼úi, 13 membri, precum ┼či 5 membri suplean┼úi, ale┼či de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.

   (2) În cazul în care un membru titular nu î┼či mai poate îndeplini atribu┼úiile înl─âuntrul mandatului de 4 ani din motive de s─ân─âtate sau este demisionar, sanc┼úionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de c─âtre consiliu prin vot secret.

   (3) Membrii suplean┼úi pot fi invita┼úi la ┼čedin┼úele Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii f─âr─â a avea îns─â drept de vot la adoptarea deciziilor.

   (4) Alegerea membrilor Consiliului na┼úional de conducere se face prin vot secret, dintre candida┼úii desemna┼úi de adun─ârile generale ale filialelor UNPIR sau de Consiliul na┼úional de conducere în exerci┼úiu, calitatea de membru titular ┼či, respectiv, de membru supleant fiind dobândit─â pe baza num─ârului de voturi ob┼úinute. În cazul num─ârului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.

   Art. 35. - Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii se întrune┼čte cel pu┼úin o dat─â pe lun─â sau ori de câte ori este necesar, la propunerea pre┼čedintelui sau a cel pu┼úin unei treimi din num─ârul membrilor, ┼či adopt─â decizii privind activitatea Uniunii.

   Art. 36. - (1) În afar─â de atribu┼úiile prev─âzute la art. 58 din O.U.G., Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii are urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) acord─â aviz pentru înfiin┼úarea filialelor jude┼úene ┼či urm─âre┼čte func┼úionarea acestora;

   b) desfiin┼úeaz─â o filial─â constituit─â în cazul în care num─ârul practicienilor în insolven┼ú─â definitivi ┼či compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 54 alin. (3) sau/┼či în cazul în care majoritatea membrilor filialei solicit─â aceasta. Membrii filialei astfel desfiin┼úate, precum ┼či cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearonda┼úi unei filiale învecinate stabilite de Consiliul na┼úional de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiin┼úate trece, de drept, la filiala învecinat─â în care vor fi înscri┼či membrii;

   c) aprob─â înscrierea/radierea practicienilor în insolven┼ú─â, membri ai Uniunii, în/din Tabloul UNPIR, precum ┼či publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I bis;

   d) aprob─â înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolven┼ú─â, cabinetelor asociate, societ─â┼úilor profesionale ┼či a filialelor acestora, precum ┼či fuziunile sau diviz─ârile formelor de organizare în/din Registrul formelor de organizare;

   e) aprob─â înscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor în insolven┼ú─â în/din Tabloul UNPIR;

   f) organizeaz─â examenele de acces în profesie ┼či aprob─â regulamentul de organizare ┼či desf─â┼čurare a examenului de definitivat;

   g) asigur─â participarea unui membru al Consiliului na┼úional de conducere sau al instan┼úei superioare de disciplin─â la adun─ârile generale de constituire ale filialelor sau la orice alt─â adunare general─â, dac─â acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;

   h) solu┼úioneaz─â contesta┼úiile împotriva respingerii cererii de înscriere la examenul pentru dobândirea calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â ┼či, respectiv, în Tabloul UNPIR;

   i) solu┼úioneaz─â contesta┼úiile împotriva hot─ârârilor Instan┼úei superioare de disciplin─â pronun┼úate în fond privind membrii titulari ai instan┼úelor locale de disciplin─â ale filialelor, precum ┼či membrii titulari ai consiliilor de conducere ale filialelor;

   j) hot─âr─â┼čte afilierea la organiza┼úii profesionale similare din alte ┼ú─âri ┼či supune spre ratificare hot─ârârea la proximul congres al Uniunii;

   k) organizeaz─â alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;

   l) aprob─â normele pe baza c─ârora se desf─â┼čoar─â adun─ârile generale ale filialelor ┼či se fac nominaliz─ârile pentru organele de conducere ale Uniunii;

   m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a pre┼čedintelui Uniunii, a membrilor titulari ┼či a celor suplean┼úi ai Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii, precum ┼či pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instan┼úei superioare de disciplin─â ┼či a cenzorilor;

   n) stabile┼čte nivelul diurnei pentru deplas─ârile în interesul Uniunii ┼či modul de decontare a cheltuielilor aferente;

   o) poate convoca reprezentan┼úii filialelor Uniunii pentru analizarea activit─â┼úii filialei în cazul în care se constat─â nerespectarea deciziilor Consiliului na┼úional de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.

   (2) Pentru unele activit─â┼úi nepermanente Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.

   (3) Pe lâng─â Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii func┼úioneaz─â Comisia central─â de cenzori, format─â din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G.

   (4) Deciziile disciplinare pronun┼úate de Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii cu privire la membrii instan┼úelor de disciplin─â ale filialelor ┼či ai consiliilor de conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel Bucure┼čti, în termen de 15 zile de la comunicare.

   Art. 37. - (1) Litigiul dintre practicienii în insolven┼ú─â cu privire la rela┼úiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asocia┼úi sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exerci┼úiu al profesiei, poate fi solu┼úionat, la cererea p─âr┼úii interesate, pe calea concilierii.

   (2) Conciliatorul va fi ales de pre┼čedintele Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii dintre practicienii cu ┼úinut─â moral─â ┼či profesional─â deosebit─â.

   Art. 38. - (1) Conciliatorul poate proceda la consultarea p─âr┼úilor fie împreun─â, fie separat pentru a constata punctele asupra c─ârora exist─â divergen┼ú─â ┼či modalit─â┼úile în care interesele p─âr┼úilor pot fi conciliate.

   (2) La sfâr┼čitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces- verbal semnat ┼či de p─âr┼úi în care va consemna concilierea acestora.

   (3) În caz de e┼čec par┼úial sau total al concilierii, procesul- verbal va cuprinde preten┼úiile asupra c─ârora p─âr┼úile au convenit sau, dup─â caz, punctele asupra c─ârora p─âr┼úile au opinii diferite ┼či vor fi comunicate pre┼čedintelui CNC.

   Art. 39. - (1) Când litigiul dintre practicienii în insolven┼ú─â nu a putut fi solu┼úionat prin conciliere, partea interesat─â poate declan┼ča procedura arbitrajului.

   (2) Petentul va sesiza pre┼čedintele Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului, situa┼úia de fapt ┼či temeiul de drept.

   (3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, obiectul litigiului, situa┼úia de fapt, probele, temeiurile de drept ┼či numele arbitrului propus.

   (4) Cererea, precum ┼či înscrisurile care o înso┼úesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte p─âr┼úi sunt ┼či unul pentru pre┼čedintele Uniunii.

   Art. 40. - (1) Primind cererea de arbitrare, pre┼čedintele Uniunii o va comunica p─âr┼úii reclamate, care va fi invitat─â s─â î┼či precizeze, în scris, punctul de vedere.

   (2) În cazul în care pârâtul este o form─â asociativ─â de exercitare a profesiei, comunicarea se face c─âtre reprezentantul acesteia.

   (3) Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune întâmpinare în care va ar─âta punctul s─âu de vedere asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În acela┼či termen poate formula cerere reconven┼úional─â care va îndeplini acelea┼či condi┼úii de form─â ca ┼či cererea de arbitrare.

   Art. 41. - (1) În cazul în care p─âr┼úile nu se în┼úeleg asupra persoanei arbitrului, pre┼čedintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucur─â de o autoritate profesional─â ┼či moral─â deosebit─â.

   (2) Activitatea arbitrului poate fi remunerat─â potrivit regulilor stabilite de pre┼čedintele Uniunii.

   (3) Practicianul în insolven┼ú─â desemnat ca arbitru poate refuza aceast─â îns─ârcinare f─âr─â o justificare întemeiat─â, pre┼čedintele urmând a desemna o alt─â persoan─â.

   (4) Practicianul desemnat ca arbitru poate fi înlocuit pe motiv de conflict de interese în condi┼úiile prezentului statut ┼či ale Regulamentului privind procedura disciplinar─â de c─âtre pre┼čedintele Consiliului na┼úional de conducere al UNPIR.

   Art. 42. - (1) În procedura arbitral─â, p─âr┼úile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societ─â┼úii profesionale respective.

   (2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialit─â┼úii. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre p─âr┼úi va fi comunicat─â celeilalte p─âr┼úi.

   (3) ┼×edin┼úele de arbitraj nu sunt publice.

   Art. 43. - Dac─â p─âr┼úile nu convin altfel, litigiul se va solu┼úiona exclusiv în drept. În toate cazurile se vor avea în vedere uzan┼úele profesionale ┼či regulile deontologice.

   Art. 44. - (1) Fiec─ârei p─âr┼úi i se va comunica o copie a hot─ârârii arbitrale.

   (2) Executarea hot─ârârii arbitrale se realizeaz─â în condi┼úiile art. 614 ┼či 615 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur─â civil─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

   Art. 45. - În situa┼úia în care pre┼čedintele Uniunii este implicat într-un litigiu arbitral de natura celui prev─âzut la articolele de mai sus, atribu┼úiile prev─âzute la art. 39, 40 ┼či 41 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepre┼čedintele CNC.

 

   
SECŢIUNEA a 5-a
  Instan┼úa superioar─â de disciplin─â a Uniunii

 

   Art. 46. - (1) Instan┼úa superioar─â de disciplin─â a Uniunii func┼úioneaz─â pe lâng─â Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii ┼či este compus─â din 9 membri titulari (un pre┼čedinte ┼či 8 membri) ┼či 3 membri suplean┼úi, ale┼či de Congresul Uniunii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii în insolven┼ú─â afla┼úi în eviden┼úa Uniunii care se bucur─â de autoritate profesional─â ┼či moral─â deosebit─â. Mandatul poate fi reînnoit.

   (2) În afara atribu┼úiilor prev─âzute de art. 661 din O.U.G., instan┼úa superioar─â de disciplin─â a Uniunii are urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) analizeaz─â abaterile disciplinare prev─âzute de O.U.G. ┼či de statut ┼či asigur─â respectarea de c─âtre membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etic─â profesional─â, conform Codului de etic─â profesional─â ┼či disciplin─â al Uniunii;

   b) elaboreaz─â ┼či supune aprob─ârii Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinar─â, cu precizarea competen┼úelor instan┼úelor de disciplin─â locale;

   c) asigur─â instruirea periodic─â a instan┼úelor de disciplin─â locale ┼či controlul activit─â┼úii acestora;

   d) urm─âre┼čte respectarea regulilor deontologice privind concuren┼úa neloial─â ┼či ac┼úioneaz─â prin m─âsuri disciplinare aplicate în baza analiz─ârii sesiz─ârilor primite sau prin autosesizare;

   e) solu┼úioneaz─â, în complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate împotriva hot─ârârilor definitive ┼či executorii pronun┼úate de instan┼úele locale de disciplin─â;

   f) asigur─â instruirea periodic─â a instan┼úelor locale de disciplin─â ┼či controlul activit─â┼úii acestora;

   g) urm─âre┼čte respectarea regulilor deontologice privind concuren┼úa neloial─â ┼či ac┼úioneaz─â prin m─âsuri disciplinare aplicate în baza analiz─ârii sesiz─ârilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;

   h) dispune str─âmutarea plângerilor disciplinare, în condi┼úiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinar─â ┼či aplicarea sanc┼úiunilor, sau orice alte m─âsuri necesare înf─âptuirii justi┼úiei disciplinare.

   (3) Sesiz─ârile privind abaterile comise de membri ai Instan┼úei superioare de disciplin─â a Uniunii se analizeaz─â de c─âtre Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii, propunerile de sanc┼úionare disciplinar─â urmând a fi supuse hot─ârârii Congresului Uniunii.

   (4) În intervalul cuprins între data formul─ârii propunerilor de sanc┼úionare a unor membri ai Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii ┼či, respectiv, ai Instan┼úei superioare de disciplin─â a Uniunii ┼či data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauz─â sunt suspendate din func┼úie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii suplean┼úi ai respectivului organ.

   Art. 47. - (1) Deciziile disciplinare pronun┼úate de instan┼úa superioar─â de disciplin─â împotriva hot─ârârilor instan┼úelor locale de disciplin─â pot fi atacate în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucure┼čti, în termen de 15 zile de la comunicare.

   (2) Deciziile disciplinare pronun┼úate de instan┼úa superioar─â de disciplin─â în prim─â instan┼ú─â în plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere ┼či ai instan┼úelor locale de disciplin─â pot fi atacate la Consiliul na┼úional de conducere al UNPIR, în termen de 15 zile de la comunicare. Hot─ârârile Instan┼úei superioare de disciplin─â sunt definitive ┼či executorii. Executarea poate fi suspendat─â, la cerere, prin hot─ârâre a Consiliul na┼úional de conducere al UNPIR.

   (3) Deciziile disciplinare pronun┼úate de Instan┼úa superioar─â de disciplin─â prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului na┼úional de conducere al UNPIR, precum ┼či deciziile disciplinare pronun┼úate de Consiliul na┼úional de conducere prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor instan┼úei superioare de disciplin─â pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare ┼či se judec─â de Curtea de Apel Bucure┼čti, conform procedurii contenciosului administrativ.

   (4) Contesta┼úiile împotriva sanc┼úiunilor hot─ârâte de Congresul UNPIR cu privire la membrii Instan┼úei superioare de disciplin─â, precum ┼či a membrilor Consiliului na┼úional de conducere pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunic─ârii hot─ârârii ┼či se judec─â de c─âtre Curtea de Apel Bucure┼čti, conform procedurii contenciosului administrativ.

 

   
SECŢIUNEA a 6-a
  Secretariatul general al Uniunii

 

   Art. 48. - Secretariatul general al Uniunii are în principal urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) coordoneaz─â activitatea curent─â a Uniunii prin compartimentele:

   - Secretariat-eviden┼ú─â-comunicare;

   - Financiar-contabilitate, resurse umane;

   - Juridic-contencios;

   - Rela┼úii cu membrii;

   - Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;

   b) poate constitui, în condi┼úiile asigur─ârii resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activit─â┼úile profesionale, de organizare ┼či control, rela┼úii externe etc., subordonate vicepre┼čedin┼úilor de resort;

   c) asigur─â p─âstrarea documentelor Uniunii ┼či arhivarea acestora;

   d) efectueaz─â opera┼úiunile tehnice de eviden┼ú─â a membrilor în vederea întocmirii ┼či actualiz─ârii Tabloului UNPIR, precum ┼či a Registrului formelor de organizare;

   e) asigur─â editarea legitima┼úiilor ┼či a atestatelor de membru;

   f) elibereaz─â certificatele de înregistrare ┼či, la cerere, certificate constatatoare ┼či alte documente oficiale opozabile ter┼úilor, pe baza documentelor înscrise în Registrul formelor de organizare;

   g) urm─âre┼čte încasarea de c─âtre filiale a taxelor, cotiza┼úiilor ┼či contribu┼úiilor membrilor ┼či emite anual legitima┼úia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale dup─â încasarea cotiza┼úiilor;

   h) centralizeaz─â datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;

   i) prime┼čte de la filialele Uniunii cererile ┼či documentele de înscriere ale candida┼úilor la examenul de dobândire a calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â, precum ┼či ale celor care solicit─â înscrierea f─âr─â examen;

   j) particip─â la ┼čedin┼úele Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii ┼či asigur─â redactarea documentelor acestuia;

   k) îndepline┼čte orice alte atribu┼úii stabilite de Consiliul na┼úional de conducere al Uniunii ┼či de pre┼čedintele acesteia;

   l) asigur─â publicarea anun┼úurilor în pres─â;

   m) angajeaz─â, cu acordul pre┼čedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activit─â┼úi nepermanente.

   Art. 49. - Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de func┼úii ┼či de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc de pre┼čedintele Uniunii.

 

   
SECŢIUNEA a 7-a
  Institutul Na┼úional pentru Preg─âtirea Practicienilor în Insolven┼ú─â

 

   Art. 50. - (1) Institutul Na┼úional pentru Preg─âtirea Practicienilor în Insolven┼ú─â (denumit în continuare I.N.P.P.I.) este persoan─â juridic─â de drept privat, nonprofit, aflat─â sub autoritatea Adun─ârii reprezentan┼úilor permanen┼úi ai UNPIR, care nu face parte din sistemul na┼úional de înv─â┼ú─âmânt ┼či nu este supus procedurilor de autorizare ┼či acreditare.

   (2) I.N.P.P.I. are personalitate juridic─â ┼či buget propriu, care se aprob─â anual de c─âtre Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi ai UNPIR.

   (3) Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi ai UNPIR adopt─â ┼či modific─â statutul I.N.P.P.I., prin care se stabile┼čte organizarea ┼či func┼úionarea acestuia.

   (4) Conducerea I.N.P.P.I. este asigurat─â de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I, denumit în continuare Consiliul Institutului.

   (5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemna┼úi pentru o perioad─â de 4 ani de c─âtre Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi ai UNPIR, conform statutului I.N.P.P.I.

   (6) Pre┼čedintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi prin vot deschis cu majoritatea simpl─â a voturilor exprimate.

   (7) Pre┼čedintele I.N.P.P.I. este ┼či pre┼čedintele Consiliului de conducere.

   (8) Conducerea executiv─â a I.N.P.P.I. este asigurat─â de un director executiv numit de Adunarea reprezentan┼úilor permanen┼úi ai UNPIR.

   (9) Veniturile I.N.P.P.I. provin din:

   a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;

   b) dona┼úii, sponsoriz─âri sau legate;

   c) venituri realizate din activit─â┼úi didactice;

   d) alte venituri prev─âzute de statutul I.N.P.P.I.

   Art. 51. - (1) În temeiul legii, al prezentului statut ┼či al statutului s─âu de organizare ┼či func┼úionare, I.N.P.P.I are urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) organizeaz─â formarea profesional─â ini┼úial─â ┼či perfec┼úionarea profesional─â a practicienilor în insolven┼ú─â;

   b) elaboreaz─â programele de studiu ale practicienilor în insolven┼ú─â stagiari;

   c) organizeaz─â examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de organizare ┼či desf─â┼čurare aprobat de Consiliul na┼úional de conducere.

   (2) În afar─â de atribu┼úiile prev─âzute la art. 552 din O.U.G., I.N.P.P.I. are urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) organizeaz─â preg─âtirea ┼či formarea profesional─â continu─â a practicienilor în insolven┼ú─â definitivi;

   b) orice alte activit─â┼úi compatibile cu scopul, obiectivele ┼či statutul I.N.P.P.I.

   Art. 52. - (1) I.N.P.P.I. organizeaz─â examenul pentru dobândirea calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â definitiv, la nivel na┼úional, de regul─â în dou─â sesiuni anuale, în conformitate cu regulamentul de organizare ┼či desf─â┼čurare, data acestuia fiind adus─â la cuno┼čtin┼úa candida┼úilor cu cel pu┼úin 60 de zile înainte.

   (2) Practicianul în insolven┼ú─â stagiar care la data promov─ârii examenului pentru dobândirea calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â stagiar se afla în situa┼úia de incompatibilitate prev─âzut─â de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui s─â fac─â dovada încet─ârii situa┼úiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de preg─âtire profesional─â cu durata de 2 ani.

   Art. 53. - (1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolven┼ú─â stagiari care au efectuat stagiul complet de preg─âtire profesional─â ┼či care au urmat num─ârul minim de puncte de preg─âtire profesional─â stabilite în conformitate cu dispozi┼úiile statutului I.N.P.P.I.

   (2) Pierd dreptul de a sus┼úine examenul de definitivat practicienii în insolven┼ú─â stagiari care nu îl sus┼úin ┼či nu îl promoveaz─â în cel mult 5 ani de la dobândirea calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â stagiar, cu excep┼úia celor care în aceast─â perioad─â au fost incompatibili.

   (3) Nota minim─â de promovare a examenului este 7.

   (4) Candida┼úii la examenul de definitivat vor pl─âti o tax─â de înscriere aprobat─â de Congresul Uniunii.

 

   
CAPITOLUL IV
  Organizarea ┼či conducerea filialelor

 

   
SECŢIUNEA 1
  Constituire

 

   Art. 54. - (1) Filialele jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti se constituie cu avizul Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii, cu un num─âr minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data îndeplinirii num─ârului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.

   (2) În cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul na┼úional de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achizi┼úion─ârii dot─ârilor necesare func┼úion─ârii.

   (3) În cazul sc─âderii num─ârului minim de membri ai filialei prev─âzut la alin. (1), filiala se desfiin┼úeaz─â prin hot─ârâre a membrilor r─âma┼či, urmând ca ace┼čtia s─â fie rearonda┼úi în baza deciziei Consiliului na┼úional de conducere la o alt─â filial─â.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a
  Adunarea general─â

 

   Art. 55. - (1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea general─â ┼či consiliul de conducere.

   (2) Adunarea general─â a filialei este format─â din membrii acesteia, practicieni în insolven┼ú─â, care î┼či au domiciliul sau sediul social, dup─â caz, în raza de competen┼ú─â a filialei.

   Art. 56. - Adun─ârile generale ale filialelor se reunesc o dat─â pe an sau ori de câte ori se consider─â necesar.

   Art. 57. - (1) Adunarea general─â a filialei se convoac─â de:

   a) consiliul de conducere al filialei;

   b) 25% din num─ârul membrilor compatibili ai filialei.

   (2) Filialele vor convoca adun─ârile generale cu minimum 15 zile înainte de data programat─â, publicând anun┼úul în presa local─â, ┼či vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anun┼úa ┼či direct membrii filialei jude┼úene, respectiv a municipiului Bucure┼čti.

   Art. 58. - (1) Adunarea general─â a filialei este legal constituit─â în prezen┼úa majorit─â┼úii membrilor compatibili ai acesteia, prezen┼úi fizic sau mandata┼úi, un membru compatibil putând s─â fie mandatat de maximum trei membri compatibili ai filialei, iar hot─ârârile sunt valabil adoptate cu votul majorit─â┼úii simple a celor prezen┼úi fizic sau reprezenta┼úi prin mandat.

   (2) Dac─â la prima convocare nu se întrune┼čte num─ârul necesar de membri, adunarea general─â se va desf─â┼čura la data ┼či ora stabilite prin anun┼úul pentru a doua convocare, hot─ârârile urmând a fi luate de majoritatea simpl─â a membrilor prezen┼úi.

   (3) Adunarea general─â a filialei, în conformitate cu dispozi┼úiile art. 63 lit. d) din O.U.G., desemneaz─â delega┼úii la Congresul UNPIR din rândul practicienilor în insolven┼ú─â compatibili.

 

   
SECŢIUNEA a 3-a
  Consiliul de conducere al filialei

 

   Art. 59. - (1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri ┼či poate cre┼čte pân─â la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un pre┼čedinte, precum ┼či 3 membri suplean┼úi, ale┼či de adunarea general─â pentru o perioad─â de 4 ani. Pentru pre┼čedintele ┼či membrii consiliului de conducere al filialei se aplic─â prevederile art. 59 alin. (1) ┼či (2) din O.U.G.

   (2) Alegerea pre┼čedintelui ┼či a membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din rândul membrilor compatibili, calitatea de membru titular ┼či, respectiv, de membru supleant fiind dobândit─â pe baza num─ârului de voturi ob┼úinute. În cazul num─ârului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.

   (3) În cazul în care un membru titular nu î┼či mai poate îndeplini atribu┼úiile înl─âuntrul mandatului de 4 ani din motive de s─ân─âtate sau este demisionar, sanc┼úionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu. În cazul în care membrul titular este pre┼čedintele consiliului de conducere al filialei, func┼úia acestuia va fi ocupat─â de membrul consiliului care a ob┼úinut cel mai mare num─âr de voturi la precedentele alegeri.

   (4) În cazul în care, din diverse motive, se constat─â imposibilitatea constituirii num─ârului minim de membri titulari ai Consiliului de conducere sau ai instan┼úei de disciplin─â, membrii r─âma┼či vor convoca adunarea general─â în vederea complet─ârii organelor de conducere sus-men┼úionate.

   (5) Consiliul de conducere al filialei se va întruni la solicitarea pre┼čedintelui sau la cererea a cel pu┼úin 2 membri, obligatoriu trimestrial ┼či ori de câte ori se consider─â necesar. Deciziile Consiliului în exercitarea atribu┼úiilor statutare se iau cu majoritatea celor prezen┼úi. În caz de paritate decide pre┼čedintele Consiliului. Convocarea va fi transmis─â prin secretariatul filialei ┼či va fi înso┼úit─â de ordinea de zi ┼či o scurt─â informare privitoare la discu┼úiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu minimum 5 zile înainte de ┼čedin┼ú─â sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului, acesta se va transmite ┼či într-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii Consiliului va putea completa ordinea de zi în termen de cel mult 24 de ore de la transmitere. Cu ocazia ┼čedin┼úei secretariatul filialei va asigura întocmirea unui proces-verbal de ┼čedin┼ú─â în care se vor consemna deciziile. Punerea în aplicare a deciziilor se va face de c─âtre pre┼čedinte sau un membru desemnat al Consiliului, personal sau prin personalul salarizat al filialei. R─âspunde de respectarea acestor formalit─â┼úi pre┼čedintele Consiliului.

   Art. 60. - Consiliul de conducere al filialei are urm─âtoarele atribu┼úii:

   a) supune spre avizare Consiliului na┼úional de conducere al Uniunii actul de înfiin┼úare a filialei ┼či orice modific─âri ale acestuia;

   b) asigur─â desf─â┼čurarea activit─â┼úii filialei;

   c) transmite Consiliulu